KOLOĞLU HOLDİNG
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
Taahhüt, sanayi, turizm, enerji ve hizmet alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle öncü olan Koloğlu Holding, kurumsal sürdürülebilirliği iş anlayışının merkezine yerleştirmiştir. Bu yaklaşım ile Koloğlu Holding, kendisi ve alt şirketleri bünyesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye yönelik stratejileri benimsemekte, Türkiye ve faaliyet gösterdiği coğrafyalarda topluma ve çevreye karşı olan sorumluluğunun farkındalığıyla hareket etmektedir.
Bu doğrultuda, Koloğlu Holding faaliyetlerini aşağıdaki prensipler çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:
 
Faaliyetlerinde ilgili yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum içinde hareket etmek,
• Sürdürülebilirlik stratejisi ve faaliyetleri doğrultusunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını dikkate alan bir yaklaşım sergilemek,
Çalışmalarını etik iş ilkelerine uygun ve kurumsal yönetişim prensipleri çerçevesinde yürütmek,
• Faaliyetleri kaynaklı doğrudan çevresel etkileri en etkin şekilde yönetmek, bu doğrultuda biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına yönelik ilgili önlemleri almak,
• İklim değişikliğinin getirdiği risklerin bilincinde olarak hareket etmek,
• Güvenli ve insana yakışır iş ortamını sağlamak anlayışı ile insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen iş süreçleri ve politikalarıyla hareket etmek, “İnsan Hakları Politikası” ile yaklaşımını paydaşlarına duyurmak, çalışanlarına ve tedarik zincirine bu anlayışı aktarmak,
• Enerji ve kaynak verimliliğini destekleyen teknolojileri ve uygulamaları benimsemek,
• ARGE ve inovasyon odaklı iş geliştirme yaklaşımını takip etmek,
• Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel toplulukları ve bölgesel kalkınmayı destekleme anlayışı çerçevesinde çalışmalarını yürütmek,
• Paydaşların beklentilerini dikkate almak, paydaş katılımına önem vermek ve paydaşlar ile uzun dönemli ilişki kurmayı önemsemek,
• Sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla topluma ve sürdürülebilir kalkınmaya destek vermeye devam etmek,
• Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik yaklaşımını “Tedarik Zinciri Politikası” ile takip etmek,
• Üye olunan işbirlikleri ve inisiyatifler doğrultusunda sektörel sürdürülebilirlik uygulamalarını desteklemek.
 
İşbu politika, gereklilikler doğrultusunda periyodik olarak takip edilip gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmektedir. Politikanın güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 26.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.