KOLİN İNŞAAT
İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. (Kolin İnşaat), yürüttüğü faaliyetlerle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımını çalışanlarına ve faaliyet gösterdiği bölgelerdeki topluma da yansıtmayı önemseyen Kolin İnşaat için insan hakları öncelikli bir konudur. Kolin İnşaat bu politika ile;

• Faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan çalışma koşulları hakkındaki yerel mevzuata uyumlu hareket etmeyi,
• 
 Faaliyetlerini Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyumlu olarak devam ettirmeyi,

• 
 Zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma konularında ilgili yerel kanunlara ve bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmeyi,

• 
 Ayrımcılık yapmamayı, çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı göstermeyi,

• 
 Çalışanlara işe alım süreçlerinde ve kariyerleri boyunca karşılaştıkları terfi, ücretlendirme, yan haklar, ücretli ve ücretsiz izinler gibi ancak bunlarla sınırlı kalmayan konularda dil, din, cinsiyet, etnik köken, medeni hal, yaş gibi konular nedeniyle ayrımcılık yapmamayı,

• 
 Her türlü ayrımcılık ve fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz konusunda sıfır tolerans politikası gözetmeyi,

• 
 İnsan haklarını gözetmeyi ve insana yakışır bir iş ortamı sunmayı, çalışma ortamında çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunma konusunda gerekli aksiyonları almayı,

• 
 Çalışanların kariyer ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi,

• 
 Faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel topluluklara tanınmış haklara saygı göstermeyi,

• 
 Paydaşların beklentilerini dikkate alarak, paydaş katılımına önem vermeyi ve paydaşlar ile uzun dönemli ilişki kurmayı önemseyi,

• 
 Alt işverenler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarından insan haklarına uygun hareket etmelerini beklemeyi, herhangi bir aykırılık fark edildiğinde gerekli uyarıların yapılmasını 
hedeflemektedir.

İşbu politika, gereklilikler doğrultusunda periyodik olarak takip edilip gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmektedir. Politikanın güncellenmesinden, Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.